vissza a főlapra

1138 Budapest, Népfürdő u. 38.

  fax: 45-24-515  

 e-mail:

honlap:

JEGYZŐKÖNYV

 

VITAESTEK ›     

KIADVÁNY ›     

A VASMINISZTER ›     

TAGFELVÉTEL ›     

SAJTÓSZEMLE ›     

látogatók száma:      


 
Dr. Töröcskei László

Felvéve: Budapest, XII.ker. Művelődési Otthon (Bp. XII., Csörsz u.), 2003. június 5. napján a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság – mint egyesület – alakuló közgyűlésén

Jelen vannak: az előzetes írásos meghívás alapján a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1. Meghívó szerinti „szakmai beszélgetés” 4 korreferátum alapján
2. Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság egyesület meglapítása
- az Alapszabály elfogadása
3. Tisztségviselők megválasztása
4. Tagdíj meghatározása
5. Egyebek1./ Dr. Pakucs János az előkészítők nevében az alakuló egyesület levezető elnökeként köszönti a megjelenteket, közli, hogy az összejövetelről magnófelvétel készül, elfogadtatja a napirendi pontokat, majd felkéri az előadások megtartására a meghívott személyeket,
Sorrendben: Dr. Závodszky Géza történészt,
Dr. Mellár Tamást, a KSH elnökét,
Dr. Bod Péter Ákos tsz. vez. egyetemi tanárt,
Dr. Parragh Lászlót, az MKIK elnökét,
Dr. Bogár László egyetemi tanárt.2./ A második napirendi pont keretében Dr. Pakucs János felkéri dr. Töröcskei László ügyvédet, aki az Alapszabálytervezetét összeállította, hogy a jelentkezőket tájékoztassa az Alapszabályról, és az esetleges kérdésekre adjon választ.

Dr. Töröcskei László részletesen tájékoztatja a jelenlévőket a már előzetesen írásban is kiküldött egyesületként létrejövő Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság Alapszabályáról.
Az Alapszabályt megismertetve és megvitatva szavazásra teszi az Alapszabály elfogadását jelenlévők részére.
Dr. Töröcskei László megállapítja, hogy jelenlévők megismerték, majd a vita után egyhangúlag elfogadták és magukra nézve kötelezőnek tartják az egyesület Alapszabályát.

Dr. Pakucs János ezek után megállapítja és bejelenti, hogy a mai napon az alakuló közgyűlésen megalakult a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság – mint egyesület.3./ a., Dr. Töröcskei László az Alapszabálynak megfelelően az egyesület tisztségviselőire tesz javaslatot.
Javasolja, hogy az egyesület elnökének Dr. Bod Péter Ákos professzor urat, és megkérdezi, van-e további jelölt?
További jelölt nincs, a tagok - egy tartózkodás mellett - megválasztják a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság elnökének Dr. Bod Péter Ákos urat (lakcíme: 1031 Budapest, Dereglye u. 6. 3/1.), akinek megbízatása a mai naptól kezdődően 4 évre szól.
Dr. Bod Péter Ákos úr a tisztséget köszönettel elfogadja, és a választott tisztséget vállalja.

b., Dr. Töröcskei László javasolja, hogy az egyesület ügyvezetőjének Dr. Pakucs János úrat és megkérdezik hogy van-e további jelölt?.
További jelölés nem történt, a tagok - egy tartózkodás mellett - megválasztják a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság ügyvezető elnökének Dr. Pakucs János urat (1122 Budapest, Goldmark Károly u. 30/a sz. alatti lakost) , akinek megbízatása a mai naptól kezdődően 4 évre szól.
Dr. Pakucs János az ügyvezető elnöki megbízatást köszönettel elfogadja és vállalja a tisztséget.

c., Dr. Töröcskei László javasolja, hogy az egyesület társelnökeinek Dr. Závodszky Péter, Dr. Halzl József, valamint Dr. Papanek Gábor urat és kérdezi, van-e további jelölt?


További jelölés nem történt, a tagok külön – egy tartózkodás mellett – megválasztják a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság társelnökének Dr. Závodszky Péter urat (1122 Budapest, Csaba u. 36/b sz. alatti lakost).

A tagok külön – egy tartózkodás mellett – megválasztják a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság társelnökének dr. Halzl József urat (1026 Bp. Garas u. 12. sz alatti lakost).

A Tagok külön – egy tartózkodás mellett megválasztják a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság társelnökének Dr. Papanek Gábort (1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 27. sz. alatti lakost).

Az ügyvezető elnök és a társelnökök megbízatása a mai naptól kezdődően 4 évre szól.

Társelnökök: Dr. Závodszky Péter, dr. Halzl József, valamint Dr. Papanek Gábor urak az Alapszabály alapján a megbízást köszönettel elfogadják és a választott tisztséget elfogadják.4./ Dr. Pakucs János megválasztott ügyvezető elnök javasolja, hogy az egyesületi tagok 2.000,- Ft/évben szavazzák meg a tagdíj mértékét.
A tagok a 2.000,- Ft/év tagdíjat egyhangúlag megszavazzák.
A tagdíjat az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően minden év május 31-ig kell befizetni.

A megválasztott elnök és az ügyvezető elnök ezt követően Dr. Töröcskei László ügyvédet felkérték az egyesület jogi képviselőjének, és kérik, hogy a jegyzőkönyvet, valamint az egyesületi alapszabályt hitelesítse, továbbá a Fővárosi Bíróság felé járjon el az egyesületet nyilvántartásba vétele érdekében.

Egyéb kérdés nem lévén, levezető elnök megköszöni a megjelenést és az egyesület alapító taggyűlését bezárja.

Kmf.


 

Dr. Pakucs János s.k .
 ügyvezető elnök
Dr. Töröcskei László s.k. 
ügyvéd a jkv. hitelesítője

 

vissza a lap tetejére